สถานการณ์ความสุข


การส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นด้วยแนวคิด ความสุขแปดประการ (Happy 8) 


อาจารย์ ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล


ครอบครัวถือเป็นหน่วยที่เล็กที่สุด และสำคัญที่สุดของสังคมในการทำหน้าที่กล่อมเกลาและปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องให้ สมาชิกในครอบครัว รวมถึงการสร้างความสุข ความรัก ความผูกพัน และความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นภายในครอบครัว จะมีแนวทางการส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นได้อย่างไร ในฐานะที่ผู้เขียนได้มีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนสุขภาวะองค์กร หรือ องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ในองค์กรภาคเอกชน ด้วยแนวคิดความสุขแปดประการ (Happy 8) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยผู้เขียนนำเสนอหลักการของการส่งเสริมองค์กรแห่งความสุข ที่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง คนทำงานในองค์กรเปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัว ผู้บริหารองค์กรเปรียบเสมือนหัวหน้าครอบครัว ซึ่งผู้เขียนมีความคิดเห็นว่าแนวคิดความสุขแปดประการ สามารถนำมาปรับใช้ในการส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นได้  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


ที่มา : อธิวัฒน์ เจี่ยวิรรธน์กุล. (2560). การส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นด้วยแนวคิดความสุขแปดประการ (Happy 8). ใน พัชรินทร์ เสรี, บัญญัติ ยงย่วน และแก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ (บรรณาธิการ), สารสาระเพื่อการพัฒนาเด้กและครอบครัว ครบรอบ 2 ทศวรรษ ของการก่อตั้งสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว. นครปฐม: สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล, หน้า 67-72.ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง