ข่าวสาร

เครื่องมือ, ชุดความรู้

แบบสอบถาม

สถานการณ์ความสุข

เกี่ยวกับเรา

“โครงการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรภาครัฐ” เป็นโครงการบนความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (สำนัก 8) เพื่อดำเนินการสนับสนุนองค์กรภาครัฐด้วยยุทธศาสตร์การทำงานที่เน้นการผลักดันแนวคิด ปรับมุมมอง และสร้างฐานความเข้าใจเรื่องการคุณภาพชีวิตการทำงานของหน่วยงานภาครัฐในระดับที่ลึกซึ้ง โดยใช้กระบวนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ในฐานขององค์ความรู้และประสบการณ์ของหน่วยงานภาครัฐ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมและการปฎิบัติระดับบุคคลสู่การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่การเป็น “องค์กรสุขภาวะ”

More Detail

ชุดเครื่องมือและชุดความรู้

member img

วารสาร “สานปันสุข” ฉบับที่ 1/2018

member img

วารสาร “สานปันสุข” ฉบับที่3/2017

member img

วารสาร “สานปันสุข” ฉบับที่ 1/2016

member img

องค์กรแห่งความสุข 4.0

member img

HAPPY8 PYRAMID

member img

ชื่อหนังสือ Happy workplace By HEHA

member img

สุขภาวะ 8